Wat is Baggernet?

Historie

In mei 1999 is Platform Baggernet van start gegaan. Baggernet was oorsponkelijk een project in opdracht van het Programmabureau Geïntegreerd Bodemonderzoek (PGBO) te Wageningen. In de loop van 1999 is dit programmabureau opgegaan in de Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SKB). Wim Drossaert, destijds werkzaam voor MWH Global, was van 2000 tot 2012 voorzitter en coördinator van Platform Baggernet. Marjan Euser van Deltares voerde vanaf het begin van Baggernet tot eerste helft 2014 het secretariaat. Wim en Marjan hebben daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van Platform Baggernet.

Huidige organisatie

Momenteel wordt Baggernet gefinancierd door Rijkswaterstaat, SIKB, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Waterbouwers.
Het Platform Baggernet wordt aangestuurd door een stuurgroep, waarin zitting hebben: Elmert de Boer van Rijkswaterstaat/Bodem+, Fred de Haan van de Unie van Waterschappen, Andrea Vollebregt van de Vereniging van Waterbouwers en Henk Koster van SIKB. Frits van den Bogaard is voorzitter van het Platform Baggernet en de stuurgroep. Sonja Kooiman van SIKB is coördinator en Monique Kielliger van SIKB voert het secretariaat.

Doelstelling van Baggernet

Baggernet is gericht op versterking van het netwerk van kennis en kennissen op het gebied van waterbodembeheer en baggerwerken. Het idee achter Baggernet is, dat als mensen in het werkveld elkaar kennen en elkaar beter kunnen vinden, er meer en meer uitwisseling en inzet van kennis en informatie plaatsvindt, wat leidt tot effectiever waterbodembeheer.

Activiteiten

Binnen het Platform Baggernet vinden de volgende activiteiten plaats:

  • Enkele bijeenkomsten per jaar. Beoogde kenmerken van deze bijeenkomsten: informeel, praktijkgericht, thematisch, veel ruimte voor interactie en op of nabij een locatie met een bezichtiging aan die locatie op het programma
  • Initiatiefsessies. Deze sessies zijn gericht op het opstarten van nieuwe demoprojecten, pilots, workshops e.d.;
  • Het netwerk van waterbodem- en baggerprofessionals inzichtelijk en aanspreekbaar maken, bijvoorbeeld d.m.v. deze website.

Privacy wetgeving

SIKB hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring wil SIKB heldere en transparante informatie geven over hoe SIKB omgaat met persoonsgegevens.

Opmerkingen en suggesties

Platform Baggernet is er voor u als waterbodem- en baggerprofessional. Dus heeft u opmerkingen of suggesties over Platform Baggernet in welke zin dan ook, laat het ons weten via secretariaat@baggernet.info.