Baggerlinks

Nationaal Baggermuseum

Van de Zuiderzeewerken tot het Suezkanaal. In het Nationaal Baggermuseum aan de Molendijk in Sliedrecht kun je kennis maken met het heden en het verleden van de baggerindustrie in de bakermat Sliedrecht. In de vaste en tijdelijke tentoonstellingen wordt door middel van diverse (werkende) scheeps- en dijkmodellen maar ook met videobeelden de geschiedenis van het baggeren getoond. Ook kan je in de BaggerPraktijkTuin interactief ervaren welke technieken er bij het baggeren worden toegepast. In het Nationaal Baggermuseum kun je bekenden kennis laten maken met de baggersector en zelf meer te weten komen over de geschiedenis van de baggerindustrie.
Platform Baggernet was in 2019 te gast bij het Baggermuseum.

Website: Nationaal Baggermuseum

Bodem+

Rijkswaterstaat Bodem+ ondersteunt overheden met kennis over duurzaam gebruik van het (water)bodem- en grondwatersysteem en de ondergrond. Bodem+ vormt daarbij een schakel tussen beleidsvorming door ministeries en de uitvoeringspraktijk van provincies, gemeenten en waterschappen. Op Bodem+ vind je het laatste nieuws op het gebied van (water)bodem. Er is een ingang voor het aanvragen van erkenningen en verklaringen en een bibliotheek met relevante literatuur. Ook vind je meer informatie over wet- en regelgeving en er is een bodemhelpdesk.

Website: Bodem+

Bodembreed Academie

Goed opgeleide professionals dragen bij aan slim beheer en duurzame benutting van de bodem en ondergrond. Dat geldt ook voor hen die enkel zijdelings met bodem en ondergrond in hun vak te maken hebben. De Bodembreed Academie wil op eigentijdse wijze bijdragen aan voldoende kennis en kunde en biedt daarom online leermodules aan over (water)bodem en ondergrond. De aangeboden modules kunnen allemaal individueel worden gevolgd, en ook goed worden gecombineerd met andere leervormen, zoals praktijkdagen, bijeenkomsten of begeleiding door een collega. Ook de e-learning modules die horen bij de SIKB Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek worden via de Bodembreed Academie ontsloten.

Website: Bodembreed Academie

Bodemnieuws.nl

Bodemnieuws.nl is een onafhankelijke website van TTE Consultants uit Deventer. Bodemnieuws.nl bestaat uit twee onderdelen. De website die elke werkdag wordt ververst en de gratis Bodemnieuwsbrief die wekelijks aan de abonnees wordt gestuurd. De website is een platform voor professionals in de bodem, de ondergrond en daaraan gerelateerde sectoren. Hier vind je een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van bodem en (online) conferenties. Ook zijn er meerdere columns te lezen, geschreven door bodemprofessionals.

Website: Bodemnieuws

CEDA - Central Dredging Association

De Central Dredging Association (CEDA) is een onafhankelijke organisatie met het doel om bagger professionals samen te brengen. Het CEDA wordt volledig gefinancierd met de bijdrage van leden dus ontvangt geen financiële bijdrage van de overheid, private sector en dergelijke. Het geografische gebied waar CEDA in opereert bestaat uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Bij CEDA kom je in contact met verschillende stakeholders binnen het baggeren, aangezien bagger professionals maar ook overheden, academica en bedrijven zijn aangesloten bij de community. CEDA is niet enkel internationaal actief, er is ook een Nederlandse sectie. Hierdoor biedt de CEDA een platform aan om collega’s te ontmoeten en informatie uit te wisselen in een vriendelijke en informele omgeving. Bovendien worden er werkgroepen opgesteld om deze uitwisseling te bevorderen.

Website: CEDA

Dredgepoint - Your online dredging database

Dredging News Online is een initiatief van Clarkson Research om wereldwijd bagger nieuws te bundelen. Hier vind je onder andere de laatste project-, technologie- en publicatie-updates. Daarnaast is er een overzicht in verandering van baggervloten en van aankomende bagger evenementen. Door dit overzicht blijf je als baggerprofessional op de hoogte van de laatste veranderingen in de sector.

Website: Dredgepoint

Helpdesk Water

De Helpdesk Water is gehuisvest bij de Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS WVL). De helpdesk richt zich op het ontsluiten van kennis die aanwezig is binnen de werkvelden waterbeleid en waterbeheer in de breedste zin, waaronder baggeren. Op deze site vind je uitleg over verschillende bagger onderwerpen die van toepassing zijn voor jou als professional, zoals uitleg over applicaties en modellen. Ook is er een lijst met relevante waterbegrippen om je hierin wegwijs te maken. Hierdoor wordt er aan deze onderwerpen duiding geven en zijn ze beter te begrijpen.

Website: Helpdesk Water

IADC - International Association of Dredging Companies

IADC is de globale parapluorganisatie voor aannemers in de private bagger industrie. Er zijn meer dan honderd leden aangesloten bij het IADC en samen representeren zij de frontline van de bagger industrie. Het doel van het IADC is om een kwaliteitslabel te zijn binnen de baggersector. Op de site vind je het bagger tijdschrift Terra et Aqua en meer relevante bagger informatie. Hiermee kan je meer te weten komen over de standaarden binnen de bagger industrie

Website: IADC

Minder grondrisico’s door samenwerken

Deze website biedt ondersteuning bij een effectieve beheersing van risico's in projecten met het nodige grondverzet. De geboden informatie is relevant voor zowel bagger medewerkers van opdrachtgevers als marktpartijen die projecten uitvoeren of overwegen te gaan doen. Ongeacht uw rol (verantwoordelijk voor contract, omgevingsmanagement, risicomanagement of de techniek) biedt deze website informatie die kan bijdragen aan het beheersen van risico’s. De website geeft de resultaten weer van gezamenlijke inspanningen en geeft toegang tot andere informatie die samenhangt met het thema ‘beheersen van grondgerelateerde risico’s’. Het is een platform dat zich in brede zin presenteert op het gebied van risicobeheersing. Er wordt aandacht besteedt aan risicogestuurd onderzoek, aanbestedingsvormen, beschikbaar stellen van bodeminformatie bij een aanbesteding en mogelijkheden om risico’s te verdelen Dit wordt onder meer gedaan door een 7-staps risicobeheer plan, die inzetbaar is voor bagger projecten, en door voorbeelden van verschillende gereedschappen die inzetbaar zijn in de planfase, voorbereiding van de aanbesteding, aanbestedingsfase en tijdens de uitvoering van bagger projecten.

Website: Minder grondrisico’s door samenwerken

ENBO - Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) heeft als gezamenlijke missie: het bevorderen van samenwerking en kennisdeling voor een duurzaam gebruik van bodem en ondergrond en is een samenwerkingsverband van Stichting Infrastructuur en Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en Rijkswaterstaat/Bodem+, inmiddels zijn ook Deltares, RIVM en TNO aangesloten. De vele complexe vraagstukken waar baggerprofessionals in Nederland voor staan vraagt om de expertise van vele partijen. Kennis delen en verbinden is dan ook cruciaal om duurzaam gebruik van bodem en ondergrond verder vorm te geven.

Website: ENBO

Rijkswaterstaat

Op de site van Rijkswaterstaat vind je een overzicht van alle waterdata relevant voor het baggeren. Deze data omvat de waterhoogte, wind, golven, watertemperatuur, stroomsnelheid en het zoutgehalte. Daarnaast vind je hier het vaarwegenoverzicht. Met deze informatie kun je anticiperen op de omstandigheden tijdens het baggeren.

Website: Rijkswaterstaat

SEDNET - European Sediment Research Network SedNet

SedNet is een Europees netwerk gericht op het opnemen van sediment kwesties en kennis in Europese strategieën om nieuwe tools voor sediment management te ontwikkelen en een goede status van het milieu te bereiken. SedNet brengt bagger experts op het gebied van wetenschap, industrie en administratie samen door samen te werken met verscheidene (inter)nationale netwerken in Europa. Op deze site vind je niet alleen sediment-informatie van SedNet maar ook van andere bronnen. Deze informatie bestaat niet enkel uit verscheidene werkgroepen, maar ook uit open-access verslagen op het gebied van sediment en dus relevant voor ontwikkelingen binnen het baggeren.

Website: SEDNET

SIKB - Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen werken aan kwaliteitsborging in de uitvoering in de werkvelden bodem, water, archeologie, bodembescherming en datastandaarden. SIKB doet dit bottom-up door de ontwikkeling van praktijkgerichte richtlijnen en protocollen. Deze hebben deels een verplichtend karakter en dienen deels als een kwaliteitskeurmerk waarmee men zich kan onderscheiden binnen de baggersector. Ook faciliteert SIKB kennisuitwisseling, bijvoorbeeld via de Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek en de Waterbodemwijzer.

Website: SIKB

STOWA - Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer

STOWA is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de waterschappen) in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart, verspreidt en implementeert toegepaste kennis die baggeraars nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werk voor staan, goed uit te voeren. STOWA verbindt niet alleen kennisvragers en kennisleveranciers, maar ook de regionale waterbeheerders onderling. Door de samenwerking van de waterbeheerders binnen STOWA zijn zij samen verantwoordelijk voor de programmering, zetten zij gezamenlijk de koers uit en komen de resultaten sneller ten goede van alle partijen. Op deze site vind je de onderwerpen waar STOWA zich mee bezig houdt en die een impact hebben op de baggersector.

Website: STOWA

Symposium Bodem Breed

Bodem Breed is een symposium voor en door bodem en ondergrond professionals. In het programma van het symposium wordt nadrukkelijk ruimte vrijgehouden voor (inter)nationale en wetenschappelijke ontwikkelingen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke opgaven energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en duurzaam beheer van landbouwbodems. Op de site vind je naast meer informatie over dit event ook een specifiek voor het symposium uitgegeven editie van het tijdschrift Bodem, waarin je meer kunt lezen over duurzaam bodembeheer.

Website: Symposium Bodem Breed

Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen is de vereniging van de Nederlandse waterschappen. Deze zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de waterschappen in het nationale en internationale speelveld, behartigt de belangen van de waterschappen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking. Op de site van de Unie van Waterschappen vind je meer informatie over thema’s die relevant zijn voor de baggersector, zoals o.a. duurzaamheid, veiligheid en waterkwaliteit.

Website: Unie van Waterschappen

Vereniging van Waterbouwers

De Vereniging van Waterbouwers is de werkgevers- en ondernemersorganisatie voor aannemers en dienstverleners in de waterbouw. De vereniging behartigd de belangen van de ruim 90 (inter)nationale leden en werkt continu aan een vitale waterbouwsector. Op deze site vind je het tijdschrift ‘De Waterbouwer’, waarin onderwerpen die de waterbouwsector raken worden besproken. Daarnaast zijn er dossiers die de relevante achtergrondinformatie, de standpunten en acties van de vereniging weergeven.

Website: Vereniging van Waterbouwers

Waterbodemwijzer

De Waterbodemwijzer is een initiatief van SIKB en geeft informatie over het goed uitvoeren van ingrepen in de waterbodem (waterbodembeheer). Er staat hier stapsgewijs uitgelegd waar rekening mee moet worden gehouden voor elke Fase in het beheerproces. Per onderwerp is de belangrijkste informatie beschreven en wordt verwezen naar andere bronnen voor meer informatie. De website is bedoeld voor iedereen die met het beheer van waterbodems te maken heeft, zowel opdrachtgevers, adviesbureaus, aannemers en bevoegd gezag.

Website: Waterbodemwijzer

Wateropleidingen.nl

Wateropleidingen is in 1994 opgericht door een aantal waterorganisaties en biedt een overzicht van cursussen op het gebied van water. Ze bieden een korte samenvatting over de inhoud, vorm en instapniveau per cursus. Verder is er een zoekmachine waarmee je op basis van vakgebied, instapniveau en startdatum kan zoeken naar de juiste opleiding voor jou. Deze site biedt daarmee een platform aan waarmee je up-to-date kan blijven binnen de baggersector.

Website: Wateropleidingen