Impressie omgevingsrisico's tijdens baggeren: wat kan wél?

Baggerwerkzaamheden staan nooit los van hun omgeving. Dat biedt kansen, als een wisselwerking met andere projecten in de buurt mogelijk is (werk met werk maken). En dat biedt uitdagingen, bijvoorbeeld als niet-gesprongen explosieven of archeologische vondsten om de hoek komen kijken. Zaken die het baggeren zelf, of de voorbereiding daarvan, behoorlijk kunnen beïnvloeden. Ook omgaan met verontreinigde baggerspecie en met flora en fauna levert soms de nodige kopzorgen bij waterbeheerders én aannemers.

Op 4 september jl. hebben het Platform Baggernet, het Waterschap Rivierenland en Aannemingsbedrijf J. den Boer de boel om omgedraaid:
Wat kan wèl?

We hebben de dag afgesloten met een excursie naar het project ‘Over de Maas’. Hier vinden zandwinning, natuurontwikkeling en archeologie elkaar. Aannemingsbedrijf J. den Boer heeft ons rondgeleid en toegelicht hoe zij met omgevingsrisico’s zijn omgegaan bij de grondstoffenwinning en het verondiepen.

Klik hier voor het programma van deze bijeenkomst.